• โรงเรียนปรัชชาธร มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้าน มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ดำรงความเป็นไทย ทันสมัยด้านเทคโนโลยี รู้จักคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้เชิงภาษา และวิทยาศาสตร์ บุคลากรครู มีประสิทธิภาพด้านการสอน และพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร