×
×

อนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล

เรื่องกล้วย

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงอย่างสนุกสนาน เกี่ยวกับ ชนิดของกล้วยต่างๆเช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ ส่วนประกอบของต้นกล้วย และประโยชน์ของกล้วย ได้หัดทำของเล่นจากต้นกล้วย ใบกล้วย และทำผลิตภัณท์จากกล้วย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานให้แก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างดี 


สื่อสารกับลูก

หนังสือน่าอ่านทีจะช่วยให้การพูดกับลูกเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ เขียนโดยคุณหมอ 2 ท่าน


ภาคฤดูร้อน

 

 เรื่อง        แจ้งกิจกรรมพิเศษระหว่างปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558


หลักสูตรอนุบาล

ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated  Methodlogy)  โดยเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Child – centered) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง  (Action  Learning)   สร้างบรรยากาศให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน  รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านดนตรี-นาฏศิลป์  ว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์