×
×

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนปรัชชาธรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น 3 กิจกรรมคือ
 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามแนวทางและวิธีการลูกเสือ (Scout Metthod ) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ ได้แก่ คำปฏิญาณและกฎ เรียนรู้จากการกระทำ ระบบหมู่ การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน การศึกษาธรรมชาติ ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม และการสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก 
  
กิจกรรมชมรม เป็นกิจกรรมทีผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจของผู้เรียน
 
กิจกรรมแนะแนว