×
×

ตราและเครื่องหมาย

 
 
 
 
      -  ช่อชัยพฤกษ์ สีเหลือง 2 ช่อ ประกอบกันเป็นรูปหัวใจ มีดวงอาทิตย์สีแดงอยู่ด้านบน
      -  ชื่อย่อโรงเรียนสีแดง บนเส้นสีฟ้าอยู่ด้านในหัวใจ และปรัชญาของโรงเรียนปรัชชาธร
      -  ความหมายของตราประจำโรงเรียน คือ ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะแห่งชีวิต
          ชีวิตเกิดมาก็จะประสบแต่  ความสำเร็จ
      -  สีประจำโรงเรียน  
          สีฟ้า  คือ พื้นฐานการศึกษา ที่โรงเรียนมุ่งสร้างให้เด็กมีความมั่นคงทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ
          สีแดง  คือ  ความกล้าหาญในการคิด  แก้ปัญหา  โดยไม่ย่อท้อ
          สีเหลือง  คือ  การสร้างให้เด็กมีคุณธรรม  เพื่อให้นักเรียนนอกจากจะมีสติปัญญาคิดเป็น ทำเป็น
          แก้ปัญหาเป็น แล้วยังมีคุณธรรม ในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไป