×
×

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2559

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 1 

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 11.30 น.

การอ่านออกเสียง

ข้อสอบจากส่วนกลาง ประกอบด้วย

1. การอ่านออกเสียงเป็นคำ

2. การอ่านออกเสียงเป็นประโยค

3. การอ่านออกเสียงเป็นข้อความ

13.00 – 13.30 น.

การอ่านรู้เรื่อง

 ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย

1. การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ

     - ให้นักเรียนลากเส้นโยงคำให้ตรงกับรูปภาพที่สัมพันธ์กัน 1 คำ ต่อภาพ

     - ให้นักเรียนลากเส้นโยงกลุ่มคำที่เป็นความหมายของคำให้สัมพันธ์กับคำ

2. การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยค

     - ข้อสอบแบบเลือกตอบ

3. การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ

     - ข้อสอบแบบเลือกตอบ

14.00 – 14.30 น.

การเขียน

ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย

1. การเขียนตามคำบอก

2. การเขียนประโยค

3. การเขียนอิสระ เขียนประโยคหรือข้อความจากรูปภาพ

14.30 น.–15.30 น.

Phonics

Phonics Workbook Term 2 และในใบงานสอบ Dictation คำศัพท์ และสอบอ่าน  

วันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.45 น.

คณิตศาสตร์

บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต, บทที่ 14 การบวก ลบระคน

09.45 – 10.45 น.

ภาษาไทย

หน่วยที่ 31-40 เรื่อง มาตราเกอว, มาตรากน, มาตรากก, มาตรากบ, มาตรากด,

                         อักษรควบ, อักษรนำ, การผันคำ, คำคล้องจอง, การแต่งประโยค,

                         การฟัง, การดู, และการพูด

10.45 – 11.00 น.

พักดื่มนม

11.00 – 11.50 น.

ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 4 สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย

หน่วยที่ 5 ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การงานและพื้นฐานอาชีพ

หน่วยที่ 2 บทที่ 2 งานเกษตร, บทที่ 3 งานประดิษฐ์,

หน่วยที่ 3 บทที่ 1 ข้อมูลน่ารู้, บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

หยุดเพื่อทบทวนเตรียมสอบ

 

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.30 น.

วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 4  แรงและผลของแรง, หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าแสนงาม

09.30 – 10.30 น.

ภาษาอังกฤษ

Family and Friends : Unit 13 : Tidy up, Unit 14 : Action Boy Can Run!,

                                     Unit 15 : Lets’ play ball!, Fluency Time! (pages 96-114)

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

สังคมศึกษา

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

หน่วยที่ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน

หน่วยที่ 5 เรื่องภูมิประเทศและภูมิอากาศภัยความเป็นอยู่ของมนุษย์

หน่วยที่ 6 สิ่งแวดล้อม

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

Health 1&PE

Health : My Body, Healthy Eating, Teeth, Caring for Public Areas, Safety,

              Germs (pages 1-38)

พลศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่, เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์

               บทบาทสมมุติ

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

08.30 – 09.30 น.

ผู้นำในตัวฉัน

อุปนิสัยที่ 5-7 และการนำ 7 Habits มาใช้ในชีวิตประจำวัน

09.30 – 10.30 น.

ศิลปะและดนตรี

ศิลปะ: หน่วยที่ 3 ศิลปะกับชีวิตประจำวัน,

ดนตรี.: นาฏยศัพท์, ภาษาท่า, การละเล่นพื้นบ้าน

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

หน้าที่พลเมือง

หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์, หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง, หน่วยที่ 2 ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

11.45-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 น.

EIS

Unit 6 : Plants

Unit 7 : Things Around Me,  What are things made of? Math Word Problem (+ , -)

14.15-15.00 น.

เรียนตามปกติ

-วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560  มาเรียนตามปกติและซ่อมเสริมเก็บคะแนนในรายวิชาพิเศษ

                                           -วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 มีงานปิดภาคเรียน

Sunday, February 19, 2017