×
×

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา2559

ตารางสอบปลายภาคระดับประถมศึกษาปีที่ 2

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

คาบ  Phonics

Phonics

Phonics Workbook Team 2 สอบ Dictation สอบการอ่านและตอบคำถามจากประโยค

ในช่องที่ 7 ของหนังสือ Phonics Workbook  (คาบอื่นๆเรียนตามปกติ)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 11.30 น.

การอ่านออกเสียง

ข้อสอบจากส่วนกลาง ประกอบด้วย

1. การอ่านออกเสียงเป็นคำ

2. การอ่านออกเสียงเป็นประโยค

3. การอ่านออกเสียงเป็นข้อความ

13.00 – 13.30 น.

การอ่านรู้เรื่อง

 ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย

1. การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ

     - ให้นักเรียนเติมอักษรกำกับรูปภาพให้ตรงกับความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

2. การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยค

     - ข้อสอบแบบเลือกตอบ

3. การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ

     - ข้อสอบแบบเลือกตอบ

14.00 – 14.30 น.

การเขียน

ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย

1. การเขียนตามคำบอก

2. การเขียนประโยค

3. การเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและตั้งชื่อเรียกให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

 

วันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.45 น.

คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 10 การตวง หน่วยการตวง โจทย์ปัญหาการตวง

หน่วยที่ 11 รูปเรขาคณิต สองมิติ สามมิติ  แบบรูป

หน่วยที่ 12 การบวก ลบ คุณ หารระคน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

09.45 – 10.45 น.

ภาษาไทย

หลักภาษา: หน่วยที่ 20 การเขียนประโยค มารยาทในการเขียน

                   หน่วยที่ 21 การฟัง การดู การพูด มารยาทในชีวิตประจำวัน

วรรณคดีลำนำ:  บทที่ 1-บทที่ 6

10.45 – 11.00 น.

พักดื่มนม

11.00 – 11.50 น.

ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมน่ารู้

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การงานและพื้นฐานอาชีพ

หน่วยที่ 3 บทที่ 1 ฉันรักงานช่าง, บทที่ 2 รู้คิดประดิษฐ์ได้

หน่วยที่ 4 บทที่ 1 ข้อมูล, บทที่ 2 คอมพิวเตอร์แสนกล             

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

08.00 – 11.30 น.

(หลังสอบนักเรียนเรียนตามปกติ)

ข้อสอบมาตรฐานกลางวิชาภาษาไทย

ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.30 น.

วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 5 สนุกกับแรงและพลังงาน, แรงแม่เหล็กมหัศจรรย์, แรงไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า,

                 แหล่งพลังงานโลก

09.30 – 10.30 น.

ภาษาอังกฤษ

Family and Friends : Unit 13-15, Fluency Time, Culture

Grammars : Comparatives / Past Simple (was / wasn’t, were, weren’t) / some, any /

Phonics : Long vowels: ee/ Short and long vowels. Cub, cube, tap, tape, pip, pipe / ng, nk

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

สังคมศึกษา

สาระที่ 5 

หน่วยที่ 1 สิ่งต่างๆระหว่างโรงเรียนกับบ้าน, หน่วยที่ 2 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์,

หน่วยที่ 3 ความสัมพันธ์ ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์, หน่วยที่ 4-5 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

Health 2&PE

Health 2 : Unit 1-13 (Pages 1-32 )

พลศึกษา   กิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่, เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์, การทรงตัว,

                  การเล่นโลดโผน

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

08.30 – 09.30 น.

ผู้นำในตัวฉัน

อุปนิสัยที่ 5-7 และการนำ 7 Habits มาใช้ในชีวิตประจำวัน

09.30 – 10.30 น.

ศิลปะและดนตรี

ศิลปะ: หน่วยที่ 2 ศิลปะพาเพลิน, หน่วยที่ 3 รู้คิดประดิษฐ์ได้

นาฏศิลป์: นาฏยศัพท์, ภาษาท่า, มรรยาทในการชมการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน,

                  รำวงมาตรฐาน

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

หน้าที่พลเมือง

หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

11.45-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 น.

EIS

Magnets, Day and Night; (Math : Combined Operations, Money)

14.15-15.00 น.

เรียนตามปกติ

-วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560  มาเรียนตามปกติและซ่อมเสริมเก็บคะแนนในรายวิชาพิเศษ

                                               -วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 งานปิดภาคเรียน

 

 

 

Sunday, February 19, 2017