×
×

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2559

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 3 

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

คาบ  Phonics

Phonics

Phonics Workbook Term 2  สอบ Dictation  สอบการอ่านและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  (คาบอื่นๆเรียนตามปกติ)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.45 น.

คณิตศาสตร์

บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับ-รายจ่าย,

บทที่ 10 จุด, เส้นตรง, รังสี, ส่วนของเส้นตรงและมุม, บทที่ 11 รูปเรขาคณิต

09.45 – 10.45 น.

ภาษาไทย

หลักภาษา: หน่วยที่ 19 การอ่าน, หน่วยที่ 20  การเขียน, หน่วยที่ 21 การฟัง ดู และพูด,

วรรณคดีลำนำ: บทที่ 4 ลูกแกะของซาฟียะห์, บทที่ 5 กาเหว่าที่กลางกรุง,

                          บทที่ 6 ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

10.45 – 11.00 น.

พักดื่มนม

11.00 – 11.50 น.

ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 3  บทที่ 2 พ่อแม่ของแผ่นดิน, บทที่ 3 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การงานและพื้นฐานอาชีพ

หน่วยที่ 3 บทที่ 1 เรียนรู้งานช่าง, บทที่ 2 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

หน่วยที่ 4 บทที่ 1 รอบรู้ข้อมูล, บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 11.30 น.

การอ่านออกเสียง

ข้อสอบจากส่วนกลาง ประกอบด้วย

1. การอ่านออกเสียงเป็นคำ

2. การอ่านออกเสียงเป็นประโยค

3. การอ่านออกเสียงเป็นข้อความ

13.00 – 13.30 น.

การอ่านรู้เรื่อง

 ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย

1. การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ

     - ให้นักเรียนเติมอักษรกำกับรูปภาพให้ตรงกับความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

2. การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยค

     - ข้อสอบแบบเลือกตอบ

3. การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ

     - ข้อสอบแบบเลือกตอบ

14.00 – 14.30 น.

การเขียน

ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย

1. การเขียนตามคำบอก

2. การเขียนประโยค

3. การเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและตั้งชื่อเรียกให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

08.00 - 11.30 น.

ข้อสอบมาตรฐานOxford Young Learners Placement Test

ประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามมาตรฐาน CEFR

 

 

13.00 – 14.00 น.

ข้อสอบมาตรฐาน

การเขียนอังกฤษ

แต่งเรื่องจากภาพ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.30 น.

วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 6 แหล่งน้ำและอากาศบนโลก, หน่วยที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก

09.30 – 10.30 น.

ภาษาอังกฤษ

Family and Friends : Unit 13-15 , Fluency Time, Culture

Grammars : past Simple with regular verbs (affirmative and negative) / Past Simple

                     questions/ Wh-questions : What / When / Where / be going to + Verb /

Phonics : Long vowel sound : o,u / Words with oo

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

สังคมศึกษา

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

หน่วยที่ 3 สภาพแวดล้อมในชุมชน

หน่วยที่ 4 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, หน่วยที่ 5 เมืองและชนบท        

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

Health 3&PE

Health P3 : Chapters 6-8 (pages 51-93), Unit 6 : Food and Harmful Substances

                     Unit 7 : Feelings and Emotions, Unit 8 : First Aid

พลศึกษา   หน่วยที่ 5 บทที่ 3-บทที่ 5  การเคลื่อนไหวร่างกาย, เกมเบ็ดเตล็ด,

                 การละเล่นพื้นบ้าน, ทดสอบสมรรถภาพ, สร้างเสริมสมรรถภาพ

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

08.30 – 09.30 น.

ผู้นำในตัวฉัน

อุปนิสัยที่ 5-7 และการนำ 7 Habits มาใช้ในชีวิตประจำวัน

09.30 – 10.30 น.

ศิลปะและดนตรี

ศิลปะ: หน่วยที่ 3 บทที่ 1 ศิลปะท้องถิ่นน่ารู้

ดนตรี: นาฏยศัพท์, ภาษาท่า, มรรยาทในการชมการแสดง งานบูรณาการนาฏศิลป์,

             นาฏศิลป์พื้นบ้านรำวงมาตรฐาน

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

หน้าที่พลเมือง

หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

11.45-15.00 น.

ทบทวนและเรียนตามปกติ

-วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560  มาเรียนตามปกติและซ่อมเสริมเก็บคะแนนในรายวิชาพิเศษ

                                              -วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 มีงานปิดภาคเรียน

                                              -วันจันทร์ที่ 6 – อังคาร 7 มีนาคม 2560  หยุดเพื่อทบทวนเตรียมสอบ

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

09.00 – 10.00 น.

National Test

ความสามารถด้านภาษา

-  บอกความหมายของคำประโยค เครื่องหมายสัญลักษณ์ และตอบคำถามจาก

   เรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้

-  บอกเล่าเรื่องราวสื่อสารความรู้ความเข้าใจคาดคะเนเหตุการณ์และบอกข้อคิดเห็น

    จากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้อย่างเหมาะสม

10.30 – 12.00 น.

ความสามารถด้านคำนวณ

- ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือทักษะการคิดคำนวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและการดำเนินการ, การวัด, เรขาคณิต, พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

Sunday, February 19, 2017