×
×

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2559

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2559

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

คาบ  Homeroom

Phonics

สอบอ่าน : Phonics Workbook Term 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.45 น.

คณิตศาสตร์

บทที่ 11 เวลา, บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน,

บทที่ 12 ทศนิยม และแบบรูปความสัมพันธ์

09.45 – 10.45 น.

ภาษาไทย

หลักภาษา: หน่วยที่ 18 เขียนชำนาญ งานสร้างสรรค์ (บทที่ 1-9)

                   หน่วยที่ 19 ฟังดู รู้สนทนา...ภาษาสื่อสาร(บทที่ 1-4)

วรรณคดีลำนำ: บทที่ 4- บทที่ 7

10.45 – 11.00 น.

พักดื่มนม

11.00 – 11.50 น.

ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การงานและพื้นฐานอาชีพ

หน่วยที่ 3 งานช่าง งานประดิษฐ์, บทที่ 1 งานช่างน่ารู้, บทที่ 2 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์,

หน่วยที่ 4 บทที่ 1 อาชีพ, บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ, บทที่ 3 คอมพิวเตอร์น่ารู้,

                 บทที่ 4 การใช้คอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 11.30 น.

การอ่านออกเสียง

ข้อสอบจากส่วนกลาง ประกอบด้วย

1. การอ่านออกเสียงเป็นคำ

2. การอ่านออกเสียงเป็นประโยค

3. การอ่านออกเสียงเป็นข้อความ

13.00 – 13.30 น.

การอ่านรู้เรื่อง

 ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย

1. การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ

     - ให้นักเรียนเติมอักษรกำกับรูปภาพให้ตรงกับความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

2. การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยค

     - ข้อสอบแบบเลือกตอบ

3. การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ

     - ข้อสอบแบบเลือกตอบ

14.00 – 14.30 น.

การเขียน

ข้อสอบจากส่วนกลางประกอบด้วย

1. การเขียนตามคำบอก

2. การเขียนประโยค

3. การเขียนเรื่อง   

    3.1 เขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและตั้งชื่อเรียกให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

    3.2 การเขียนย่อความจากเรื่องสั้น

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

14.30 – 15.30 น.

Phonics

สอบเขียน : Phonics Workbook Term 2 (เนื้อหาเหมือนกันกับข้อสอบอ่าน, เขียน)

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

09.00 – 10.00 น.

ภาษาไทย


        ข้อสอบมาตรฐานกลาง

      จากกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

10.30 – 12.00 น.

คณิตศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4

13.00 – 14.00 น.

วิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.30 น.

วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 5 ครอบครัวระบบสุริยะ

09.30 – 10.30 น.

ภาษาอังกฤษ

Tops Unit 9-10

Grammars : การใช้ can, could, could, couldn’t การใช้คำคุณศัพท์ขึ้นกว่าและขั้นสูงสุดที่ผัน

                      ตามกฎ การใช้คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค

                      การใช้ to, for, with การเขียน Postcard การใช้คุณศัพท์+ to + Verb การใช้

                      คำคุณศัพท์สูงสุด Antonyms, Prefixes, Suffixes และ the senses              

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

สังคมศึกษา

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์, หน่วยที่ 1 แผนที่ภาพถ่าย, หน่วยที่ 2 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม,

                หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ทรัพยากร

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

สุขศึกษา: หน่วยที่ 3 การดูแลสุขภาพ, สิ่งแวดล้อมรอบตัว, อารมณ์กับสุขภาพ, อาหารและ

                                  ผลิตภัณฑ์, สุขภาพ

                  หน่วยที่ 4 บทที่ 1 การใช้ยา, บทที่ 2 การปฐมพยาบาล, บทที่ 3 โทษของบุหรี่และสุราพลศึกษา : หน่วยที่ 5  บทที่ 3 เรื่องเกมหรรษา

                  หน่วยที่ 6  บทที่ 2 แชร์บอล, บทที่ 3 ห่วงข้ามตาข่าย, บทที่ 4 สมรรถภาพ                        

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.30 น.

ผู้นำในตัวฉัน

อุปนิสัยที่ 5-7 และการนำ 7 Habits มาใช้ในชีวิตประจำวัน

09.30 – 10.30 น.

ศิลปะและดนตรี

ศิลปะ: หน่วยที่ 2 สนุกกับงานศิลป์, หน่วยที่ 3 ศิลปะท้องถิ่น

นาฏศิลป์: หน่วยที่ 7 นาฎยศัพท์,  ภาษาท่า, หน่วยที่ 9 การละคร

                  หน่วยที่ 10 นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

หน้าที่พลเมือง

หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยที่ 2 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

11.45-15.00 น.

ทบทวนและเรียนตามปกติ

-วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560  มาเรียนตามปกติและซ่อมเสริมเก็บคะแนนในรายวิชาพิเศษ

                                               -วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 มีงานปิดภาคเรียน

Sunday, February 19, 2017