×
×

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2559

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2559

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

คาบ  Phonics

Phonics

สอบอ่าน : The Choices, The swap

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.45 น.

คณิตศาสตร์

บทที่ 12 รูปวงกลม, บทที่ 13 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

09.45 – 10.45 น.

ภาษาไทย

หลักภาษา: หน่วยที่ 12 ฟัง ดู รู้สนทนา...ภาษาสื่อสาร (บทที่ 1- 5)

วรรณคดีลำนำ: บทที่ 5-บทที่ 8

10.45 – 11.00 น.

พักดื่มนม

11.00 – 11.50 น.

ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและ

                 บุคคลสำคัญภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การงานและพื้นฐานอาชีพ

หน่วยที่ 3 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานงานช่าง, บทที่ 2 เทคโนโลยีกับงานประดิษฐ์,

หน่วยที่ 4 บทที่ 7 รู้จักงานธุรกิจ, บทที่ 2 การประกอบอาชีพ

หน่วยที่ 5 บทที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศ, บทที่ 2 การใช้คอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.30 น.

วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 5 น้ำ ฟ้า และดวงดาว

09.30 – 10.30 น.

ภาษาอังกฤษ

Tops Unit 9-10

Grammars : การใช้ Let’s + V1 การใช้ would rather+V1 การใช้ Present Perfect Tense

                      กับ ever และ for การใช้ Gerund ทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมในประโยค

                      Word part her ships และ Word groups           

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

สังคมศึกษา

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์,

หน่วยที่ 1 การใช้แผนที่                             หน่วยที่ 2 ภูมิลักษณ์ภูมิภาค,

หน่วยที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคม      หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

สุขศึกษา: หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลสุขภาพ, อาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพ, โรคควรรู้

                 หน่วยที่ 4 ยาน่ารู้, บทที่ 2 สารเสพติด, บทที่ 3

พลศึกษา: หน่วยที่ 5 บทที่ 4 กิจกรรมนันทนาการ, หน่วยที่ 6 บทที่ 1 –บทที่ 4

14.00 – 15.00 น.

Phonics

สอบเขียน : Phonics Workbook Term 2

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 09.00 – 10.00 น.

ภาษาไทย

   ข้อสอบมาตรฐานกลาง

 

    จากกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

10.30 – 12.00 น.

คณิตศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

13.00 – 14.00 น.

วิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

09.00 – 10.00 น.

ผู้นำในตัวฉัน

อุปนิสัยที่ 5-7 และการนำ 7 Habits มาใช้ในชีวิตประจำวัน

09.30 – 10.30 น.

ศิลปะและดนตรี

ศิลปะ:      หน่วยที่ 2 สนุกกับงานศิลป์,               หน่วยที่ 3 งานศิลป์ภูมิปัญญา

นาฏศิลป์: หน่วยที่ 9 ภาษาท่า+นาฏยศัพท์,          หน่วยที่ 10 การแสดงนาฏศิลป์ไทย

                  หน่วยที่ 11 องค์ประกอบนาฏศิลป์,    หน่วยที่ 14 นาฏศิลป์สากล

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

หน้าที่พลเมือง

หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยที่ 2 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

11.45-15.00 น.

ทบทวนและเรียนตามปกติ

-วันพุธที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560  มาเรียนตามปกติและซ่อมเสริมเก็บคะแนนในรายวิชาพิเศษ

                                      -วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 มีงานปิดภาคเรียน

Sunday, February 19, 2017