×
×

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2559

ตารางสอบปลายภาคประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2559

วัน / เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

คาบ  Phonics

Phonics

Phonics Workbook Term 2

สอบอ่าน : Choices, The swap

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.45 น.

คณิตศาสตร์

บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก,

บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

09.45 – 10.45 น.

ภาษาไทย

หลักภาษา: หน่วยที่ 14 เขียนชำนาญ...งานสร้างสรรค์ (บทที่ 1-6),  

                   หน่วยที่ 15 ฟัง ดู รู้สนทนา...ภาษาสื่อสาร(บทที่ 1-6)

วรรณคดีลำนำ : บทที่ 3-บทที่ 6

10.45 – 11.00 น.

พักดื่มนม

11.00 – 11.50 น.

ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 3 บุคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การงานและพื้นฐานอาชีพ

หน่วยที่ 3 บทที่ 1 เรียนรู้งานประดิษฐ์, บทที่ 2 ชำนาญการงานช่าง

หน่วยที่ 4 บทที่ 1 งานธุรกิจ, บทที่ 2 การประกอบอาชีพ

หน่วยที่ 5 บทที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหา, บทที่ 2 ผลงานจากคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 21กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.30 น.

วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของโลก, หน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

09.30 – 10.30 น.

ภาษาอังกฤษ

Tops Unit 9-10

Grammars : การใช้ Reported Speech การใช้ How about+ gerund การใช้สรรพนาม

                      ในประโยค Reported Speech การใช้ wish แสดงความปรารถนาในอดีต

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

สังคมศึกษา

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 

หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์, หน่วยที่ 2 ลักษณะกายภาพ, หน่วยที่ 3 ธรรมชาติกับสังคม

หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ, หน่วยที่ 5 ทรัพยากร

11.50 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

สุขศึกษา: หน่วยที่ 3 การสร้างสริมสุขภาพ, สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม, โรคภัยป้องกันได้

                  หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต, บทที่ 1 ภัยธรรมชาติ, บทที่ 2 สารเสพติด,

พลศึกษา: หน่วยที่ 5 บทที่ 4 ออกกำลังกายด้วยเกม,

                  หน่วยที่ 6 บทที่ 2 วอลเลย์บอล, บทที่ 3 ตะกร้อ, บทที่ 4 สมรรถภาพทางกาย,

                                  เทเบิลเทนนิส

เดือน / ปี

เวลา

วิชา

เนื้อหา

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 – 09.30 น.

ผู้นำในตัวฉัน

อุปนิสัยที่ 5-7 และการนำ 7 Habits มาใช้ในชีวิตประจำวัน

09.30 – 10.30 น.

ศิลปะและดนตรี

ศิลปะ: หน่วยที่ 2 งานศิลป์แสนสนุก, หน่วยที่ 3 ชีวิตกับงานศิลป์

นาฏศิลป์: หน่วยที่ 8 นาฏยศัพท์+ภาษาท่า, หน่วยที่ 9 การแสดงนาฏศิลป์การละคร,

                  หน่วยที่ 12 ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย

10.30 – 10.45 น.

พักดื่มนม

10.45 – 11.45 น.

หน้าที่พลเมือง

หน่วยที่ 5 ความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยที่ 2 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

11.45 - 15.00 น.

ทบทวนและเรียนตามปกติ

   -  วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2560   สอบ O-NET ที่โรงเรียนทรงวิทย์

   -  วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560  มาเรียนตามปกติ ทบทวนเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 และซ่อมเสริมเก็บคะแนนในรายวิชาพิเศษ

   -  วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 มีงานปิดภาคเรียนและรับประกาศนียบัตร

Sunday, February 19, 2017