×
×

รายละเอียดการสมัครเรียน

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน

1. การรับสมัคร

     1.1 ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

 • ชั้นเตรียมอนุบาล
 • ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

     1.2 การติดต่อรับสมัคร

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และยื่นพร้อมหลักฐานที่ทางโรงเรียนกำหนดที่แผนกธุรการ 

     1.3 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร

 • ชั้นเตรียมอนุบาล ผู้สมัครเรียนมีอายุ 2 ปี
 • ชั้นอนุบาล 1 ผู้สมัครเรียน มีอายุครบ 3 ปี
 • ชั้นอนุบาล 2 ผู้สมัครเรียน มีอายุครบ 4 ปี
 • ชั้นอนุบาล 3 ผู้สมัครเรียน มีอายุครบ 5 ปี
 • ชั้นประถม 1-6 ผู้สมัครเรียน ต้องกำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 

2. หลักฐานการสมัคร 

     1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของนักเรียน 
(หากมีการเปลี่ยนแปลง ) จำนวน 1 ชุด 
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด 
     3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด 
     4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

เอกสารที่ 5-7 เฉพาะนักเรียนที่สมัครชั้นประถมปีที่ 2-6
     5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
     6. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
     7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) 
     8. เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 
     9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 
     
3. การคัดเลือก 

 •      ชั้นอนุบาล 1-3 นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครองให้วันยื่นใบสมัคร 
 •      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

4. การมอบตัว

 •      ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมอบตัวเข้าเรียน พร้อมหลักฐานที่ทางโรงเรียนกำหนด 

5. การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 

 •      นักเรียนที่เข้าใหม่ทุกระดับชั้น ต้องเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนทุกคนเพื่อปรับความรู้พื้นฐาน และเตรียมความพร้อม 


สวัสดิการของโรงเรียน

 • รถรับ – ส่งนักเรียน
 • นักเรียน ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • บุตรข้าราชการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา