×
×

วิสัยทัศน์

 
       วิสัยทัศน์       
 

"สร้างผู้นำ รักษ์วัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรมสู่สังคมโลก"

            โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคนโดยส่งเสริมความถนัดและความสนใจของนักเรียน และจากปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนปรัชชาธร “การศึกษาคือชีวิต”  ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนให้เป็นผู้นำในตนเอง  มีคุณธรรม  มีปัญญา  มีจิตอาสา  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม และมีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอที่จะศึกษาหาความรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 
 
     พันธกิจ     
 
            1.  พัฒนาผู้เรียนในเป็นคนดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีระเบียบวินัย   และรับผิดชอบ
            2.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  พัฒนาตนเองเสมอ  มีความรู้และทักษะด้านภาษา  การคำนวณ  และเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
            3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงาน   ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และรู้จักใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
            4.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี   มีความสุข มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา
            5.  สร้างเสริมพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ  รอบรู้ในกลวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขยัน  อดทน  และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
            6.  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้
            7.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบทันสมัย และพัฒนาการศึกษาอย่างมี   คุณภาพ
            8.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา