×
×

หลักสูตรประถม

  

หลักสูตร Intensive English ระดับประถมศึกษา

(Intensive English Curriculum)

o   ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักและเสริมด้วยหลักสูตรต่างประเทศในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และสุขศึกษา

 

o   มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์  ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ฝึกฝนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

o   สร้างความเป็นผู้นำในตนเองให้แก่นักเรียนผ่านหลักสูตร The Leader in Me เพื่อการสร้างเสริมคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิผลให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถวางเป้าหมายในชีวิตของตนเอง  ฝึกให้รู้จักการตัดสินใจที่ถูกต้อง มีสติยั้งคิดเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ โดยรู้ได้ว่าการตัดสินใจต่อทางเลือกจะมีผลกระทบต่อทั้งตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน  รู้จักการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต เรียนรู้การผนึกกำลังประสานความต่างทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างแรงบันดาลใจ และการกระทำที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จให้แก่ตนเองและสังคมได้

o   รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ฝึกกริยามารยาทไทย  เช่น  การไหว้  การให้ความเคารพผู้ใหญ่  ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ซึมซับสุนทรียะของภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะคนไทยและเชื่อมโยงสู่บทบาทของตนในฐานะพลโลก

 

ภาษาอังกฤษ  มุ่งเน้นทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดี โดยมีคาบเรียนภาษาอังกฤษ 10 คาบต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น

o  Phonics เพื่อฝึกให้มีพื้นฐานในการผสมเสียง สะกดคำกับคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษา เพื่อให้มีพื้นฐานในการอ่านภาษาอังกฤษและสามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

o  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูไทยผ่านวิชาภาษาอังกฤษ

o  ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติผ่านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และสุขศึกษา ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21

 

 

 

    โครงสร้างเวลาเรียน(Intensive English Curriculum)

 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

จำนวนชั่วโมง

ตลอดปี

จำนวนคาบ

ต่อสัปดาห์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

 

 

   ภาษาไทย

200

5

   คณิตศาสตร์

200

5

   วิทยาศาสตร์

80

2

   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   ประวัติศาสตร์

80

40

2

1

   สุขศึกษา

   พลศึกษาและว่ายน้ำ

40

40

1

1

   ศิลปะ

   ดนตรี นาฏศิลป์

40

40

1

1

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

1

   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

120

3

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

Phonics and Reading

80

2

Computer

40

1

  Leader in me (7 Habits)

40

1

  Extra English

200

5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

  แนะแนว (Homeroom)

40

1

  ชมรม

40

1

  ลูกเสือ/เนตรนารี

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ    สาธารณประโยชน์

30

10

 

1

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1400

35