×
×

หลักสูตรอนุบาล

ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated  Methodlogy)  โดยเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Child – centered) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง  (Action  Learning)   สร้างบรรยากาศให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน  รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านดนตรี-นาฏศิลป์  ว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์

หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการ 4 ด้่านผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Approach) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด พร้อมเสริมวิชาการด้านการอ่านเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

การเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนได้เรียน Phonics กับครูเจ้าของภาษาทุกวันตลอด 3 ปีของการเรียนในระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างคลังคำศัพท์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับประถมต่อไป