×
×

The Leader in Me

The Leader in MeTM "ผู้นำในตัวฉัน"

คือหลักสูตรที่เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและภาวะผู้นำแห่งอนาคต โดยใช้หลักการของ ดร.สตีเฟน อาร์ โควีย์ ผู้เขียนหนังสือขายดี "7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง" โดยโรงเรียนปรัชชาธรใช้หลักสูตร "ผู้นำในตัวฉัน" บูรณาการเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนและนักเรียนทุกคนในด้านต่างๆดังนี้

  • เสริมสร้างคุณลักษณะและภาวะผู้นำ
  • ยกระดับผลการเรียน
  • ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนทั้งทางด้านทักษะและความมั่นใจเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21
  • ลดปัญหาด้านวินัยและความประพฤติของนักเรียน
  • เพิ่มระดับความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและครู

หลักสูตรผู้นำในตัวฉัน จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีอุปนิสัยพื้นฐานที่ดีและสำคัญ 7 อย่างคือ

อุปนิสัยที่ 1: บี โปรแอคทีฟ

อุปนิสัยที่ 2: เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ

อุปนิสัยที่ 3: ทำสิ่งที่สำคัญก่อน

อุปนิสัยที่ 4: คิดแบบชนะ-ชนะ

อุปนิสัยที่ 5: เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

อุปนิสัยที่ 6: ผนึกพลังผสานความต่าง

อุปนิสัยที่ 7: ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ

โรงเรียนปรัชชาธรเชื่อว่าหากนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการฝึกฝนให้สร้างอุปนิสัยพื้นฐานทั้ง 7 นี้ นักเรียนจะสามารถพัฒนาตนเองและใช้อุปนิสัยเหล่านี้ในการสร้างความสำเร็จในชีวิตนักเรียน ในโรงเรียน และในชีวิตการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เผชิญกับความท้าทายในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต