×
×

Pratchatorn Learning Center

Pratchatorn Learning Center หรือศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปรัชชาธร มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมและวันเสาร์อย่างสนุกสนานพร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

เปิดรับนักเรียนจากทุกโรงเรียนที่มีผู้ปกครองความต้องการที่จะให้บุตรหลานได้พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ที่หลากหลาย

คอร์สที่เปิดสอนในเทอมนี้

ภาษาอังกฤษ

1. คอร์สโฟนิคส์ 

หลักสูตรโฟนิคส์ของศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปรัชชาธร เป็นหลักสูตรที่สอนโดยใช้หลักการสอนแบบประเทศอังกฤษ เน้นการสร้างทักษะ Blending และ Segmenting หรือที่เรียกว่า Systematic Synthetic Phonics ใช้สื่อการสอนที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาและเป็นที่ปรึกษาของOxford จึงเป็นสื่อที่เหมาะกับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และสร้างพื้นฐานการอ่านจากระดับคำ พัฒนาประโยค เรื่องสั้นที่ใช้ประโยคไม่ซับซ้อน จนถึงระดับ Advance พร้อมกับกิจกรรมและแบบฝึกที่พัฒนาโดยโรงเรียนปรัชชาธรที่เสริมสร้างการจดจำความหมายของคำที่อ่านและการอ่านเพื่อฝึกการคิด 

Learning to Read 

ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปรัชชาธรมีเป้าหมายในการสอนการอ่านเพื่อกระตุ้นการคิด ดังนั้น นอกเหนือจากการสอนเพื่อให้เด็กอ่านออกแล้ว ยังแทรกกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดเช่น เรื่องที่อ่านมีใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหน ถ้าตัวละครทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น เพราะอะไรเขาจึงทำแบบนี้ เมื่อเด็กพัฒนาความสามารถในการอ่านจนถึงขั้น Advance เราเชื่อว่า เด็กจะพัฒนาความสามารถในการอ่านให้เป็นการอ่านเพื่อเรียนรู้ หรือ Reading to Learn ได้

คอร์สโฟนิคส์เป็นคอร์สที่ควรเรียนต่อเนื่องกันอย่างน้อย 1 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://pratchatorn.com/content/phonics

2. คอร์สไวยากรณ์

หลักสูตรไวยากรณ์ที่เน้นความเข้าใจและนำไปใช้ เด็กจะฝึกฝนการแต่งประโยคโดยใช้ไวยากรณ์ที่กำลังเรียนอยู่เพื่อความคล่องแคล่วและสามารถนำไปใช้พูดชีวิตประจำวันได้

ระดับป.1-ป.3 วันเสาร์ 9:00-10:30 น.

ระดับป.4-ป.6 วันเสาร์ 10:30-12:00 น.