×
×

เกี่ยวกับปรัชชาธร

 
     ประวัติ     
 
โรงเรียนปรัชชาธร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 168 ถนนแยกสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2917-9906-7 โทรสาร 0-2917-9907 ผู้ก่อตั้ง คือ นายประเทือง เย็นเยือก และนางรัชนีกร เย็นเยือก
 
ซึ่งทั้งสองท่านได้รับการศึกษาด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร และได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการประถมศึกษาและด้านบริหารการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจบการศึกษาได้เข้ารับราชการด้านการศึกษาตำแหน่งครูผู้สอนและผู้บริหารการศึกษาเป็นเวลากว่า 30 ปี มีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี ได้ผ่านการปฏิรูปทางการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2521 และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ทั้งสองท่านได้อุทิศเวลาและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม ให้เป็นผู้มีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด และหวังให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ รู้จักคิดเป็นระบบ มีความสุขและดำรงความเป็นไทยได้ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนปรัชชาธรขึ้นในปี พ.ศ.2546 และดำเนินการบริหารจัดการ
 
โดยวงศ์ตระกูลต่อมา ผู้ได้รับใบอนุญาตคือ นางกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล (เย็นเยือก) ใบอนุญาตที่ กส/10/2547 และเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2547
 
 
     คำขวัญ     
 
          “เด็กฉลาด  บุคลิกดี  มีคุณธรรม”
 
คำอธิบาย  เด็กมีความรู้และประสบการณ์ทุกด้าน   มีทักษะและความสามารถด้านวิชาการตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   เป็นเด็กที่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสมรรถภาพทางกายดี    กริยามารยาทเรียบร้อย   พูดจาไพเราะ   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีระเบียบวินัย    รับผิดชอบ    ซื่อสัตย์สุจริต    กตัญญูกตเวที    อนุรักษ์ธรรมชาติ   ดำรงรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
 
     วัตถุประสงค์     
 
เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆด้าน
เพื่อให้การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยปลูกฝังลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการศึกษาของชาติในระดับการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
     ปรัชญา     
 
          “การศึกษาคือชีวิต”
 
 
      ต้นไม้ประจำโรงเรียน          
 
          ต้นราชพฤกษ์  (ต้นคูณ)  หมายถึง การที่นักเรียนโรงเรียนปรัชชาธรเมื่อได้รับการศึกษาจากทางโรงเรียนจะเกิดผลเป็นทวีคูณ ดังเช่นชื่อของต้นคูณ
 
      พระพุทธรูปประจำโรงเรียน     
 
          พระพุทธอริยปรัชชาธร
 
 
 
      เพลงมาร์ชปรัชชาธร      
 
ฟ้า แดง เหลือง  เรืองรองผ่องอำไพ             ฟ้าสดใส คือ พื้นฐานการศึกษา
 
แดงเจิดจ้ากล้าหาญดีมีปัญญา                    เหลืองงามตา  งามน้ำใจ  คุณธรรมดี
 
ปรัชชาธรก้าวหน้าวิชาการ                        เด็กเชี่ยวชาญแก้ปัญหาได้ทุกที่
 
มีปัญญาคิดเป็นเพิ่มทวี                             พัฒนาชีวีปรีชาชาญ
 
มีครูดีเปี่ยมความรู้คู่ความคิด                     รังสฤษฏ์การศึกษาก้าวไพศาล
 
เพื่อเด็กไทยก้าวไกลไปทุกกาล                   เพื่อชาติไทยชัชวาลสถาพร