×
×

ชมรมห้องสมุด

ชมรมห้องสมุด

วัตถุประสงค์ชมรม

1. เพื่อส่งเสริมให้รักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

2. เื่พื่อฝึกการอ่านจับใจความ

3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จักงานบรรณารักษ์ห้องสมุด