×
×

ชมรมภาษาอังกฤษ

ชมรมภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ชมรม1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออก3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์ที่ใช้ในบทสนทนาต่างๆ