×
×

ชมรมนักประดิษฐ์น้อย

ชมรมนักประดิษฐ์น้อย

วัตถุประสงค์ชมรม1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์2. เพื่อให้นักเรียนสมารถนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่3. เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น4. เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และเรียนรู้จักที่จะชื่นชมผลงานผู้อื่น