×
×

ชมรมฟุตบอล

ชมรมฟุตบอล

วัตถุประสงค์ขมรม1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้อง2. เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการทำ