×
×

ชมรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

ชมรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

 วัตถุประสงค์ชมรม

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

3. เพื่อต้องการให้นักเรียนมีการสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์

Launch Site