×
×

คนเก่งประถมศึกษา

ด.ญ.สุธิตา สิงห์สัตย์

ผลงานนักเรียน: วิชาภาษาอังกฤษได้ลำดับที่ 1 ใน ของเขตคันนายาว และเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดกรุงเทพฯ และเป็นลำดับที่ 13 ของประเทศ คะแนนรวม 3 วิชา ได้ลำดับที่ 3 ของ ของเขตคันนายาว และเป็นลำดับที่ 51 ของจังหวัดกรุงเทพฯ วิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) ได้ลำดับที่ 5 ของเขตคันนายาว วิชาคณืตศาตร์ (ขั้นสูง) ได้ลำดับที่ 7 ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ญ.ลักขเนศ วิญญูาสุข

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 9 ในวิชาภาษาอังกฤษ (ขั้นสูง) ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ช. นพเก้า อัณฑยานนท์

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ (ขั้นสูง) ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ช.ทีปกร วงศ์รพี

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 5 ในวิชาคณิตศาสตร์ (ขั้นสูง) และลำดับที่ 8 ในวิชาวิทยาศาสตร์ (ขั้นสูง) ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ญ.อัลเทย่า เม โอมปิด

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 2 ในวิชาภาษาอังกฤษ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ญ.อนุตตรีย์ เดชพละ

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 3 ในวิชาภาษาอังกฤษ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ญ.อานิศรา นันทะใส

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ช.ชวกรณ์ ตั้งประดิษฐ์ชัย

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 1 ในวิชาคณิตศาสตร์ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด,ญ.สุลักขณา เจริญพักตร์

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 9 ในวิชาภาษาอังกฤษ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ช.กัปปน์กันดิศ เล่าปัง

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 9 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

Pages