×
×

ทักษะการคิด

การฝึกทักษะการคิดในเด็ก

การฝึกทักษะการคิดในเด็ก โดย Councils for Exceptional Children ประเทศสหรัฐอเมริกา 6 ทักษะการคิด วิธีง่ายๆในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กคือการตั้งคำถามเด็กให้ถูกวิธี เมื่อคุณครูและพ่อแม่เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามที่กระตุ้นกระบวนการคิดของเด็ก จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานสำหรับเด็กทุกวัย วิธีการตั้งคำถามที่แตกต่างกันทำให้เราต้องใช้กระบวนการคิดหรือระดับการคิดที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการคิดของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทตามที่ Bloom’s taxonomy ได้จัดแบ่งไว้ คือ 1. Knowledge หรือกระบวนการคิดโดยอาศัยทักษะความรู้ 2. Comprehension หรือกระบวนการคิดโดยอาศัยทักษะความเข้าใจ 3.